Nazira Karimi افشاي حقايق ناگفته توسط مهاجرين كه تازه به امريكا امده اندتلویزون بهار از شما و در خدمت شما محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها و …

source

Leave a Reply